לתיאום פגישה: 0723-380-103
 
    בית     פרופיל המשרד     תחומי התמחות     הופעות בתקשורת     פסקי דין     צור קשר    
 
נשמח לתאם עמכם
פגישת ייעוץ!
חייגו עכשיו:
0723-380-103
או מלאו פרטיכם
ואנו ניצור קשר בהקדם:
 
תחומי התמחות:
 
עוד מושבים
בן ממשיך
ירושות במושבים
רשות / מנהל מקרקעי ישראל
מכירה ורכישה של נחלות
 
 
 
 

קבלה לחברות באגודה חובת הנמקה

 


 
האגודות השיתופיות, מעצם טיבן וטבען, חוסות בצילו של המשפט הפרטי. ברם, בשנים האחרונות אנו עדים לשינוי מגמה בבתי המשפט ולפיו מוחלים על האגודה השיתופית יותר ויותר עקרונות שונים שעניינם סבירות, תום לב, הגינות, הגנה על זכויות יסוד, כללי הצדק הטבעי וכיו"ב עקרונות וכללים הלקוחים מתחום המשפט הציבורי.
 
לפני סגן נשיא בית המשפט המחוזי בחיפה, השופט גדעון גינת,  נדון מקרה  שבו רכשו בני זוג משק בכפר ביאליק. בעקבות הרכישה פנו בני הזוג לאגודה בבקשה להתקבל לחברות באגודה, שכן תנאי לרכישת הזכויות בנחלה היה קבלתם לאגודה כמתחייב מתקנון האגודה. כאן אולי המקום להעיר, כי בתקנון האגודה לא נקבעה הוראה המחייבת את מנהלת האגודה, המשמשת כוועדת הקבלה, לנמק את החלטותיה. בנוסף, בבקשתם  להתקבל לחברות באגודה, הסכימו בני הזוג במפורש כי ההחלטה בעניינם תינתן ללא חובת הנמקה. 
 
מנהלת האגודה דחתה את בקשת בני הזוג להתקבל לאגודה, ועקב כך עתרו בני הזוג לביהמ"ש לביטול ההחלטה עקב היותה בלתי מנומקת. לטענת בני הזוג בלא נימוק ההחלטה נבצרת בעדם האפשרות לערער ולתקוף את ההחלטה לא לקבלם לאגודה בפני האסיפה הכללית, ובכך נשללת מהם זכות בסיסית המוקנית להם לפי תקנון האגודה.
 
על אף שבתי המשפט מייחסים חשיבות מרובה להנמקת החלטות מוסדות האגודה בכלל והחלטות הנוגעות לסירוב קבלת חבר בפרט, בשל חשיבות ההחלטה והנזק שהיא עלולה לגרום לפרט , בפועל מגמת בתי המשפט במשך שנים היתה להימנע מלהפעיל את שבט ביקורתם על החלטת מוסדות האגודה לדחות מועמד המבקש להתקבל לאגודה אפילו זו לא נומקה, אלא במקרים קיצונים וחריגים כאשר הוכח שהאגודה פעלה בהעדר תום לב, משיקולים פסולים וכיו"ב.
 
ניצן ראשון לשינוי במגמה זו היה פסק דין שניתן בעניין אבנר בן דור נ' עין איילה , שם בקשת המועמד להתקבל לחברות באגודה התקבלה ע"י ועד האגודה אך נדחתה ע"י האסיפה הכללית שהיא "הפוסק האחרון" בעניין. ביהמ"ש המחוזי קבע כי כדי שניתן יהא לבדוק באם ההחלטה התקבלה בתום לב, חייבת האסיפה הכללית לפרט את נימוקיה, ומשלא עשתה כן, ביטל  את החלטתה.
 
על פסק דין זה נעיר, כי דווקא ממוסד כמו האסיפה הכללית שהינו פורום נרחב שבו נשמעות מגוון דעות, מצופה פחות לנמק את החלטתו ולו מן הבחינה הפראקטית, זאת בשונה מועד הנהלת האגודה שהינו גוף מצומצם. עמד על כך כבוד השופט ביין בפרשת כפר האומנים נ' וג'יה אלקרא :
 
"במקרה הנדון בהיעדר כל קריטריונים בתקנות לקבלתו או דחייתו של 'אחר', יש מקום לקיומה של חובת הנמקה לפחות מצד ועד ההנהלה שהוא גוף מצומצם ויכול להגיע לקונצנזוס באשר לנימוקיו. מן הצד השני, אין מקום לקיומה של חובת הנמקה כשמדובר בגוף נרחב כמו אסיפה כללית".
 
עם קשר לביקורת זו או ללא קשר אליה, פסק הדין בעניין עין איילה בוטל בבית המשפט העליון בהסכמת הצדדים, ונקבע כי הליכי הקבלה יחלו מחדש תוך התחייבות כי הוועד ינהל פרוטוקול של דיוניו, אך זאת בלא שיחויב לנמק את החלטתו; באופן דומה נקבע כי יתנהל פרוטוקול אנונימי בדיון באסיפה הכללית בהחלטת הועד, אולם גם החלטת האסיפה הכללית תהיה פטורה מהנמקה.
 
בהתאם לפסקי דין אלה ראה ביהמ"ש לנכון לחייב את הגופים הרלוונטיים (ועדת הקבלה והאסיפה הכללית) לערוך פרוטוקולים בדיונים על קבלת מועמד לחברות באגודה, אך לצד זאת נמנע ביהמ"ש מלחייבם לנמק את החלטותיהם.
 
בניגוד לגישה זו, בפרשת כפר ביאליק שבה פתחנו, בדונו בחובת ההנמקה, נזקק השופט גינת לפסק דינה של השופטת יהודית צור שניתן בביהמ"ש המחוזי בירושלים שעסק במקרה דומה, שם נפסק: 
 
"האגודה טוענת כי מאחר והיא גוף פרטי יש להחיל עליה רק את עקרונות המשפט הפרטי. לטענתה, על פי התקנון, החלטת הוועד כי אינו רוצה במבקשים הינה סוף פסוק והוועד כלל אינו צריך לנמק את סירובו. טיעונים אלה יש לדחות. אכן, האגודה השיתופית הינה גוף המאוגד במסגרת המשפט הפרטי, אולם אין משמעות הדבר כי גוף זה פטור מביקורת שיפוטית. על אגודה שיתופית ניתן ליישם את עקרונות הביקורת מתחום המשפט הפרטי בדיני חוזים כגון עקרון תקנת הציבור, תום הלב, כללי הגינות, הגנה על זכויות יסוד, סבירות וכללי הצדק הטבעי...
...חובתו של גוף לנמק את החלטותיו הוא אחד מכללי הצדק הטבעי והוא מהווה מרכיב חשוב - לפעמים בלתו אין - ביכולתו של הפרט להתמודד עם ההחלטה, להבין את הבסיס לה ובמקרה הצורך לתקוף אותה, לערער עליה ולנסות לשנותה".
 
לפיכך, קבע השופט גינת כי החלטת וועדת הקבלה של כפר ביאליק, הדוחה את מועמדות הזוג בלא שנומקה - בטלה בהיותה פוגעת בכללי הצדק הטבעי. התוצאה של פסה"ד היתה כי ביהמ"ש החזיר את הדיון בבקשת הקבלה למוסדות האגודה כדי שידונו בה מחדש, אך הפעם לצד החובה לנמק את ההחלטה.
 
השופט גינת מצא לנכון להעיר כי צירוף הנמקה להחלטה אינו מיועד אך לפטור את האגודה מחובת ההנמקה ובכך להשתיק את המועמד מן הבחינה הפרוצדוראלית, אלא ההנמקה צריכה לבטא, הלכה למעשה, את הנימוקים האמיתיים שעמדו ביסוד ההחלטה. 
 
לסיכומם של דברים - הגם כי הדעה הרווחת בעבר היתה כי אין צורך לנמק את ההחלטה בדבר דחיית קבלת מועמד לשורות האגודה, שעה שנימוק ההחלטה עשוי היה לאפשר תקיפה רחבה של ההחלטה, הרי שלדעתנו - לאור הפסיקה העדכנית - ראוי לשקול מחדש סוגיה זו.
 
בהתאם לתמורה שחלה בסוגיה ולמגמה הניכרת בפסיקה, לעניות דעתנו, ככל שעמדת האגודה בדבר אי קבלת המועמד מתבססת על חוו"ד חיצונית שנערכה ע"י מכון הבודק מידת התאמת מועמד לחיי הקהילה ואשר מטילה ספק בדבר מידת התאמתו או ככל שהתרשמות חברי ועדת הקבלה מן המועמד אינה חיובית – טוב תעשינה האגודות אם תנמקנה ולו באופן כללי את השיקולים העיקריים שעמדו בבסיס ההחלטה לדחות את בקשת המועמד להתקבל לשורות האגודה. במקרה כזה, עשוי הדבר להפחית את התערבות בתי המשפט בהחלטות מוסדות האגודה, ולשמר את עצמאותה של האגודה והיותה גוף סוברני לו נתון שיקול דעת עצמאי בסוגיית הקבלה לשורות האגודה. 
 
 
* הכותב עוסק בדיני אגודות שיתופיות
 
מוזמנים לקרוא בנוסף:
 
יוסף ג'רסי, משרד עורכי דין ונוטריון  -  מושבים, בן ממשיך ומקרקעין  |  חייגו לקביעת פגישה: 0723-380-103 | Law.gerassi1@gmail.com
 
  מינוי בן ממשיך     בן ממשיך במשק     יורשי משק חקלאי     ייצוג מושב     הורשה של משק חקלאי     סכסוכי ירושה במשק     חידוש חכירה     פיצול משק     ירושת המשק החקלאי     הורשת משק חקלאי     עורך דין מקרקעין  
קידום אורגני | קידום אתרים