לתיאום פגישה: 0723-380-103
 
    בית     פרופיל המשרד     תחומי התמחות     הופעות בתקשורת     פסקי דין     צור קשר    
 
נשמח לתאם עמכם
פגישת ייעוץ!
חייגו עכשיו:
0723-380-103
או מלאו פרטיכם
ואנו ניצור קשר בהקדם:
 
תחומי התמחות:
 
עוד מושבים
בן ממשיך
ירושות במושבים
רשות / מנהל מקרקעי ישראל
מכירה ורכישה של נחלות
 
 
 
 

זכות אגודה לא לקבל חבר לשורותיה

 


 
רבים הם המקרים שבהם נדרשים בתי המשפט להתערב בהחלטות אגודות שיתופיות שלא לקבל חברים לשורותיהן. מקרה מסוג זה הובא להכרעתו של בית משפט השלום ברחובות. 
באותו ענין, הגישו התובעים, אשר התקשרו בעסקה לרכישת חלקת קרקע במושב, תביעה כספית כנגד המושב וכנגד המוכרת, חברת המושב שהתקשרה עמם בעסקה למכירת החלקה, וזאת לאחר שהעסקה בוטלה עקב אי קבלת התובעים למושב.
 
בתביעתם טענו התובעים, כי החלטת המושב לא לקבלם לשורותיו היתה שרירותית ומוטעית, ואף הושפעה לרעה מעמדת המוכרת שבקשה לחזור בה מן העסקה. לטענת התובעים, בעקבות אי קבלתם למושב, בוטלה העסקה לרכישת המגרש, ונגרמו להם נזקים ישירים (דמי שכירות בגין דירה ששכרו עד למעבר למושב, דמי בדיקה גרפולוגית שעברו במסגרת הליך מועמדותם, שכ"ט עו"ד) ונזקים עקיפים (פגיעה בשמם הטוב ועוגמת נפש) עקב ביטול העסקה.
 
לטענת התובעים, לאחר שחתמו על הסכם לרכישת המגרש שבו נקבע, כי תנאי לביצועו הוא קבלתם כחברי המושב, הופנו התובעים ע"י המושב לביצוע מבדקים כדי לבדוק את מידת התאמתם לשמש כחברי המושב. לאחר קבלת ממצאי הבדיקה נאמר להם בעל-פה ע"י מי ששימש כמזכיר המושב, כי ממצאי הבדיקה היו טובים, וכי אין מניעה לקבלם כחברים במושב, כך כטענת התובעים. עקב האמור, מכרו התובעים את דירתם, ושכרו דירה עד שיעברו להתגורר במושב.
 
ברם. מספר חודשים לאחר ביצוע מבדקי ההתאמה, ובעקבות פניה של המוכרת לכנס את ועדת הקבלה כדי לדון בעניינם של התובעים, התכנסה ועדת הקבלה של המושב, וזו החליטה, על סמך ממצאי הבדיקה שהצביעו על בעייתיות ביכולת השתלבותו של התובע במושב, לדחות את מועמדותם של התובעים. עקב כך, נמסרה לתובעים הודעה על אי קבלתם כחברים במושב, והמוכרת הודיעה להם על ביטול העסקה לרכישת המגרש.
 
עקב כך, הגישו התובעים את תביעתם שבה טענו, כי המוכרת התערבה בשיקול דעת המושב "כנדבך במזימה שלא להתקשר בעסקה עם התובעים". עוד טענו התובעים בתביעתם, כי היתה חובה על המושב להודיע להם כבר עם קבלת ממצאי הבדיקה את תוצאות הממצאים ולהודיעם כי אין הם מתאימים למושב, וזאת כדי למנוע מהם נזקים, ולא להמתין מספר חודשים עד לכינוס ועדת הקבלה בעניינם.  
 
מאידך, טען המושב, באמצעות בא-כוחו עוה"ד יוסף ג'רסי, כי התובעים ידעו לכל אורך המו"מ, כי תנאי הכרחי לביצוע העסקה הינו קבלתם כחברים באגודה כקבוע בתקנונה ובהחלטותיה והעדיפו להצניע פרט זה, וכי קודם ביצוע המבדקים חתמו התובעים על "כתב ויתור" שבו הסכימו לכך שהמושב אינו חייב למסור להם את תוצאות המבדקים, כולם או חלקם, ואף אינו חייב לנמק את הסכמתו למועמדותם או את סירובו לה, וויתרו על כל זכות כאמור.
 
עוד טען ב"כ המושב, כי לאחר ביצוע המבדקים, ושעה שלא התקבלה דרישה להמשיך בהליכי הקבלה, נשמר דו"ח הבדיקה אצל המושב במעטפה סגורה. רק לאחר שהמושב התבקש ע"י המוכרת לדון בעניין קבלתם של התובעים למושב, התכנסה ועדת הקבלה, נפתחה המעטפה שבה נשמרו ממצאי בדיקת התאמת התובעים למושב, ואז נודעו לראשונה ממצאי הבדיקה. 
ב"כ המושב הוסיף וטען, כי אין לתובעים אלא להלין על עצמם אם הסתמכו על שמועות מפי צד ג', ושעה שנמנעו במשך חודשים מלדרוש כינוס ועדת הקבלה בעניינם. עוד טען ב"כ המושב, כי התובעים מנסים לכפות עצמם על המושב בניגוד לרצונו לאחר שנדחו, וכי ניסיון זה לא יצלח, שכן, המושב הוא אגודה המנהלת את ענייניה באופן סוברני ועצמאי.
 
בפסק הדין שניתן בפרשה, קיבל בית המשפט את טענות המושב, ודחה את התביעה. על טענת התובעים לפיה היה על המושב למסור להם את ממצאי הבדיקה מיד עם קבלתם ולא להמתין עד לכינוס ועדת הקבלה בעניינם, השיב בית המשפט:
 
"ברור, אפוא, שלא היתה כל חובה על המושב למסור לתובעים כל מידע שהוא בנוגע לתוצאות הבדיקה, ובשום שלב שהוא, וברור שרק ועדת הקבלה מטעם הנתבע 2 (המושב) היא המאשרת או דוחה מועמדות חברים, ובמועד שנקבע כי תתכנס. לא ברור, אם כן, כיצד מלכתחילה הסתמכו התובעים על אמירות כאלה ואחרות של מי מחברי המושב, ועל מה מסתמכים התובעים ובא כוחם באומרם כי על המושב היה למסור לתובעים המסקנות...מיד לאחר קבלת הממצאים, ולהודיעם כי אין הם מתאימים למושב".
 
בית המשפט קיבל גם את יתר טענות המושב בענין שיקול דעתה של האגודה והיותה גוף עצמאי וסוברני הרשאי לקבוע את תנאי הקבלה לשורותיו, וקבע כי אין להתערב בהחלטת האגודה כל עוד לא הוכח חוסר סבירותה. על כך העיר בית המשפט:
 
"זכותו של הנתבע 2 (המושב) לקבוע תנאים לקבלה לשורותיו. משביקשו התובעים להצטרף, ברור היה, כי עליהם לעמוד בתנאי הקבלה. משהסכימו התובעים לחתום על "כתב הויתור", לעבור את הבדיקה, ולכך שועדת הקבלה של הנתבע 2 (המושב) היא המוסמכת "לחרוץ" דין קבלתם למושב, וזו דחתה את מועמדותם משיקוליה - היא - אין ביהמ"ש מתערב בהם כל עוד לא הוכח חוסר סבירותם...מכאן, שלאחר מעשה, לא יכולה לעמוד לתובעים, כל טענה מסוג "למה לא אמרו לנו קודם" או אפילו במועד כלשהו אחר, שכן ידוע היה כי רק ועדת הקבלה תכריע בעניינם ולכשתתכנס." 
בהסתמך על חקירתו הנגדית של התובע נפסק, כי התובע אף לא הרים את נטל ההוכחה ביחס לנזקים הנתבעים על ידו, והתביעה נדחתה.
 
לדעתנו, תוצאה זו שנקבעה בפסק הדין היא נכונה וצודקת, שעה שהוכח, כי החלטת המושב לפיה נדחתה מועמדותם של התובעים נעשתה על סמך דיון שנערך בועדת הקבלה ועל בסיס שיקולים עניינים בלבד. תוצאה זו אף עולה בקנה אחד עם מגמת בתי המשפט לפיה בבואו לבקר החלטות האגודה השיתופית ובפרט בענין אי קבלת חברים לשורותיה על בית המשפט לנהוג בריסון ובאיפוק בהפעלת הביקורת השיפוטית. יחד עם זאת, יש לזכור, כי עד כמה שהאגודה היא סוברנית, אין היא פועלת בחלל ריק, והיא כפופה להוראות החוק, לתקנון ולהסכמים שהיא מחויבת על-פיהם, ולמבחנים של סבירות, תום לב וכלל הצדק הטבעי.
 
על רקע האמור, לדעתנו, במסגרת חובת ההנמקה החלה על האגודה - חובה מוטלת על המושב לנמק את החלטתו בדבר אי קבלת מועמדים לחברות באגודה, וטוב תעשינה האגודות אם תודענה מפורשות בכתב למי שנדחתה מועמדותו ע"י ועדת הקבלה או ע"י הגוף שהוסמך לכך באגודה על זכותו לערור על ההחלטה שהתקבלה בעניינו בפני האסיפה הכללית של האגודה בדרכים ובמועדים שנקבעו לכך בתקנון האגודה ובהחלטותיה, בכדי להותיר את ההחלטה הסופית בענין קבלה לחברות לאגודה בידי אסיפת החברים שהיא כידוע האורגן העליון של האגודה. 
 
מוזמנים לקרוא בנוסף:
 
יוסף ג'רסי, משרד עורכי דין ונוטריון  -  מושבים, בן ממשיך ומקרקעין  |  חייגו לקביעת פגישה: 0723-380-103 | Law.gerassi1@gmail.com
 
  מינוי בן ממשיך     בן ממשיך במשק     יורשי משק חקלאי     ייצוג מושב     הורשה של משק חקלאי     סכסוכי ירושה במשק     חידוש חכירה     פיצול משק     ירושת המשק החקלאי     הורשת משק חקלאי     עורך דין מקרקעין  
קידום אורגני | קידום אתרים