לתיאום פגישה: 0723-380-103
 
    בית     פרופיל המשרד     תחומי התמחות     הופעות בתקשורת     פסקי דין     צור קשר    
 
נשמח לתאם עמכם
פגישת ייעוץ!
חייגו עכשיו:
0723-380-103
או מלאו פרטיכם
ואנו ניצור קשר בהקדם:
 
תחומי התמחות:
 
עוד מושבים
בן ממשיך
ירושות במושבים
רשות / מנהל מקרקעי ישראל
מכירה ורכישה של נחלות
 
 
 
 

בן ממשיך סכסוכי ירושה במשק חקלאי

 


 
סוגיית סכסוכי ירושה במשק החקלאי הולכת ומחריפה, ועדיין, בהעדר הסדר תחיקתי, לא נמצא לה פתרון שיניח את דעתם של בעלי הנחלה - המורישים, ושל דור ההמשך - היורשים.
 
הבעיה נובעת מהתנגשות בין שתי מערכות של התחייבויות חוזיות מצד אחד לבין הוראות חוק הירושה מצד שני.
 
במישור החוזי - הנחלה נמסרת למתיישב באחת משתי הדרכים: האחת, בנסיבות בהן המתיישב הינו חוכר מכוח חוזה חכירה ישיר בינו לבין קק"ל/ממ"י; השנייה, כבר-רשות מטעם האגודה במסגרת חוזה משולש, או חוזה דו-צדדי. למרות השוני המשפטי בין מעמדו של "חוכר" לבין מעמדו של "בר רשות" בשני המקרים קיימת התניה שווה והיא: מניעת אפשרות לבעל הנחלה להוריש את זכויותיו למי שיחפוץ. עפ"י התניה מפורשת הנמצאת בדרך כלל בחוזי החכירה ובחוזי המשולש, נקבע, כי:
 
"במקרה של פטירת חבר אגודה או מתיישב בישוב, יועברו כל זכויותיו בנחלה לבן/בת זוג שנותר בחיים. באין בן/בת זוג לחבר האגודה או מתיישב בישוב שנפטר, יועברו כל זכויותיו בנחלה לבן ממשיך שנקבע על ידי ההורים ושאושר על ידי המיישבת. באין בן ממשיך כאמור, יועברו כל הזכויות בנחלה בהתאם לעקרונות הקבועים בסעיף 114 לחוק הירושה תשכ"ה 1965".
 
בתי המשפט אמנם נתנו תוקף להוראה זו בקובעם כי במישור שבין המשפחה לבין הגופים המוסמכים (הסוכנות היהודית לא"י, מינהל מקרקעי ישראל והאגודה) בעת פטירת בעלי הנחלה, אין לראות בנחלה חלק מעיזבון המנוחים ואין המוריש יכול להוריש זכויות יותר מאשר היו לו, ומכיוון שזכויותיו הן כאלו הפוקעות לכאורה עם פטירתו וחוזרות מן הסתם למחכיר, הרי שהוראה בצוואה הנוגדת את האמור בחוזי החכירה ובחוזי המשולש, אין לה תוקף במישור זה. 
 
עם זאת, בתי המשפט הכירו לאחרונה בתקפות התחייבות חוזית או הוראה בצוואה הסותרת את חוזי החכירה ואת חוזי המשולש וזאת במישור היחסים הפנים משפחתיים. 
 
מועצת מקרקעי ישראל קבלה את החלטת מועצה מס' 979 (עודכנה בהחלטה מס' 1155) שעניינה קביעת הזכויות למגורים בחלקת המגורים אשר בתנאים מסוימים מאפשרת פיצול המשק החקלאי. החלטה זו עשויה לסמל שינוי בעמדה המסורתית של המינהל באשר לעקרון אי פיצול הנחלה המיועדת למשפחה אחת, ואולי להוות מכשיר להסדרת סכסוכים בתוך המשפחה, תוך פיצול המשק החקלאי בין מספר יורשים, במקרים מתאימים.
 
מגמה זו, יש לדעתנו לחזק, ולאפשר במקרים המתאימים פיצול המשק החקלאי בין מספר יורשים, שכן לא ברור לנו מדוע יש לכפות על בעלי הנחלה להוריש את זכויותיהם דווקא לבן או בת אחת, שהרי אלו יכולים שעה לאחר פטירת הוריהם למכור בעצמם את הנחלה ולשמור את כל התמורה לעצמם.
 
במישור הוראות חוק הירושה - בעלי נחלה אינם יכולים להשלים עם המצב שנכפה עליהם להעביר את הנחלה כולה ל"בן ממשיך", ולעתים חרף מינוי "בן ממשיך" על ידם, הם מצווים במסגרת צוואה על חלוקת המשק החקלאי בין מספר יורשים, מאפשרים גם ליורשים אחרים מלבד הבן הממשיך לעשות שימוש במשק, להתגורר בו, ואף להתפרנס ממנו. 
 
במיוחד בולט העוול כלפי בן או בת שאינם בבחינת "בן ממשיך" ואשר בנו בידיעת ההורים ולעתים בהסכמת המינהל בית נוסף ליד הוריהם ו/או השקיעו בה את הונם ועתידם, ולפתע אלה מוצאים את עצמם כ"דיירי משנה" המשולים לצמיתים או נתינים נטולי כל זכויות. 
למצב זה נקלעו הצדדים בתיק ע.א. 1662/99 'חיים נ. חיים'. אלמנה, אמם של הצדדים הניצים, שהייתה בעלת הזכויות בנחלה הותירה צוואה שבה קבעה שהנחלה תועבר ל"בן הממשיך" – אליהו אך זאת בכפיפות לזכויותיו של האח השני – חזקיהו לגביו קבעה כי הוא רשאי להמשיך לגור בבית המגורים. מתוך זהירות החתימה האם את אליהו שאמור היה כבן ממשיך לזכות בכל הנחלה, על התחייבות להכיר בזכויותיו של אחיו למגורים. כשנפטרה האם, סרב אליהו להכיר בזכויות אחיו חזקיהו, וטען לבעלות מלאה על כל הזכויות בנחלה כולל בית המגורים שבו התגורר חזקיהו. משהגיע הענין לדיון בבית המשפט המחוזי פסק בית המשפט כי המנוי של ה"בן הממשיך" שריר וקיים, ואילו ההסכם לפיו התחייב אליהו להכיר בזכויות חזקיהו בבית המגורים בטל  מחמת כך שהוא עומד בסתירה להוראות ההסכם המשולש וזאת לאור העובדה שההסכם שערכה האם למסירת בית המגורים לאח השני לא קבל את אשור המוסדות המיישבים.
 
בערעור שהוגש לבית המשפט העליון נחלקו דעות השופטים. שלשת השופטים היו אמנם בדעה אחת שהמנוי של "בן ממשיך" הינו תקף והוא מזכה את אליהו "הבן הממשיך" בנחלה, אולם הדעות היו חלוקות לגבי זכויותיו של חזקיהו בבית המגורים. שופטת המיעוט סברה כמו שופט בית המשפט המחוזי כי אין תוקף להתחייבות אליהו לאחיו מהנימוקים שציינו לעיל, ואילו יתר שני השופטים הגיעו בשאלה זו למסקנה כי יש להבחין בין מערכת היחסים החיצונית שבין הצדדים לבין המינהל לבין מערכת היחסים הפנימית שבין האחים לבין עצמם; בעוד שבמערכת החיצונית – בין המשפחה לבין המוסדות המיישבים - הוכרו זכויותיו של האח כ"בן ממשיך", הרי שבמערכת הפנימית – הבין משפחתית - מצאו שופטי הרוב שהתנהגותו של האח לקתה בהעדר תום לב, וקבעו כי אין לפסול את התחייבותו להעביר חלק מהנחלה לאחיו.
 
ביחס למעמדו של חזקיהו בבית המגורים שבו התגורר עם אמו, השאיר בית המשפט את השאלה בלתי פתורה, מצד אחד הבן הממשיך - אליהו אינו יכול לפנות את חזקיהו מבית המגורים, אולם מאידך אין חזקיהו יכול לאכוף את ההתחייבות שנתנה לטובתו ולגרום להעברת הזכויות בבית המגורים על שמו.
 
מקרה הדומה בנסיבותיו למקרה שנדון ב-ע.א. 1662/99 נדון בבית משפט לענייני משפחה בתיק תמש 50500/99: המנוח אביהם של הצדדים נפטר והשאיר צוואה לפיה חילק את הזכויות בנחלה בין ילדיו שאחד מהם התמנה כ"בן ממשיך". גם במקרה זה סרב ה"בן הממשיך" למלא אחרי הוראות הצוואה ודרש את המשק כולו לעצמו. הבן הממשיך טען שאין תוקף לצוואה מכיוון שמדובר בה בפיצול הנחלה והדבר נוגד את הוראות סעיף 20 ה' לחוזה המשולש.
 
בית המשפט דחה את טענת ה"בן הממשיך" באמצו את ההבחנה שקבע בית המשפט העליון בתיק חיים נ. חיים בין מישור היחסים שבין המשפחה לבין הגורמים המיישבים לבין מישור היחסים במסגרת המשפחתית הפנימית. בית המשפט חזר וקבע כי על אף שההסכם במישור המשפחתי עמד בניגוד להסכם הגורמים המיישבים, ההסכם תקף במישור הפנימי. מכאן קבל ביהמ"ש את תביעתם החלופית של היורשים האחרים אשר ייוצגו ע"י כותב מאמר זה וקבע בית המשפט כי זכויותיו של "הבן הממשיך" במשק כפופות לזכות השימוש והחזקה של היורשים האחרים בשטחים המעובדים על ידם.    
 
אין ספק שתוצאה זו, הגם היותה לדעתנו מוצדקת, לא פתרה את הסכסוך בין היורשים, אלא הסיטה אותו למישור אחר שיש להניח כי יוליד תביעות והתדיינויות ממושכות נוספות בין היורשים.
 
                         
*  הכותב - עיסוקו בתחום דיני אגודות שיתופיות
 
מוזמנים לקרוא בנוסף:
 
יוסף ג'רסי, משרד עורכי דין ונוטריון  -  מושבים, בן ממשיך ומקרקעין  |  חייגו לקביעת פגישה: 0723-380-103 | Law.gerassi1@gmail.com
 
  מינוי בן ממשיך     בן ממשיך במשק     יורשי משק חקלאי     ייצוג מושב     הורשה של משק חקלאי     סכסוכי ירושה במשק     חידוש חכירה     פיצול משק     ירושת המשק החקלאי     הורשת משק חקלאי     עורך דין מקרקעין  
קידום אורגני | קידום אתרים